מדיניות הפרטיות של החברה

החברה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף סוגים שונים של מידע ביחס למשתמשים באתר. מדובר באיסוף סטטיסטי בלבד אשר אינו מאפשר חשיפה או שיוך של מידע אישי ביחס למשתמשים ואשר נועד, בין היתר, ליצירת קשר עם המשתמש, לשיפור השירותים הניתנים למשתמש באמצעות האתר, להתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיים של המשתמש ולביצוע ניתוחים סטטיסטיים של החברה.

בנוסף לכך, שומרת החברה מידע ונתונים אישיים אשר נמסרים לחברה על-ידי המשתמשים ("הפרטים האישיים"). המידע הזה משמש את החברה למטרות המפורטות להלן: (א) לשם שמירת קשר עם המשתמשים, (ב) לשם אספקת המוצרים לרוכשי המוצרים דרך האתר, (ג) למטרות שיווק וקידום מכירות, (ד) למטרות דיוור ישיר (בכפוף לאמור להלן), (ה) לטובת ביצוע בדיקות פנימיות, לרבות בדיקות של תלונות לקוחות, (ו) לטובת אבטחת מידע וסייבר (ז) לצרכים סטטיסטיים.

בכפוף להוראות כל דין, המשתמש מתיר לחברה לשמור נתונים אישיים הנוגעים אליו אשר מצויים בידי החברה ולהכלילם במאגר/י מידע (כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981) שברשותה ו/או אשר החברה תיצור בעתיד, וזאת על אף שמובהר לו במפורש כי לא חלה עליו כל חובה למסור את הנתונים לשימוש החברה כאמור, ובלבד שהנתונים האישיים הללו ישמשו את החברה אך ורק למטרות המפורטות במדיניות הפרטיות, אלא אם כן המשתמש יאשר במפורש שימושים נוספים.

על-מנת לרכוש את המוצרים המוצעים באתר ניתן לקנות כ"אורח" ו/או לבצע הרשמה, במסגרתה תידרש מסירה של מידע אישי (דוגמת שם, כתובת ודרכי התקשרות) ("נתוני ההרשמה"). נתוני ההרשמה יישמרו במאגר המידע של האתר. המשתמש אינו מחויב למסור את נתוני ההרשמה, אולם בלעדיהם לא יוכל לרכוש את המוצרים האמורים. המשתמש מתחייב למסור פרטים נכונים בלבד, וכן לשמור בסודיות את שם המשתמש והסיסמה (ככל שתהייה סיסמה), אשר ישמשו אותו בין השאר לצורך הזדהות ולצורך ביצוע פעולות באתר, על מנת למנוע שימוש לרעה בהם. מומלץ להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה.

החברה לא תמסור או תעביר את הפרטים האישיים לצדדים שלישיים, למעט כמפורט להלן: (א) ככל שהחברה תידרש על-ידי כל רשות מוסמכת (לרבות רשות משפטית או ציבורית), בישראל או מחוצה לה, לגלות פרטים אישיים בנוגע למי מהמשתמשים, (ב) ככל שתהיה לחברה סיבה סבירה להאמין כי גילוים של פרטים כאלה או אחרים נדרש בהתאם להוראות כל דין ו/או בהתאם לסטנדרטים משפטיים מקובלים ו/או על מנת למנוע נזק למשתמשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם, (ג) לשם מימוש זכויותיה של החברה כלפי המשתמש ו/או אכיפת תנאי השימוש, (ד) לרוכש של החברה ו/או לגורם אליו תתמזג החברה ו/או אשר ימוזג לתוך החברה, ובלבד שאותו גורם יתחייב לשמור על פרטיות המידע בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות, (ה) לעובדים, יועצים וספקי שירותים של החברה, ככל שהדבר דרוש לשם הספקת המוצרים למשתמשים ו/או ביצוע פעולות אחרות בשם החברה ו/או מטעמה, (ו) לגורמים שיבצעו פעולות שיווק בעבור החברה, ובלבד שאותם גורמים יתחייבו לשמור על פרטיות המידע בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות, (ז) לחברות האשראי ולחברות המספקות אמצעי תשלום המאפשרים ביצוע רכישות באמצעות האתר. בנוסף לאמור לעיל, ככל שהמשתמש יעשה באתר שימוש אשר נטען ביחס אליו כי הוא פוגע בצד שלישי ו/או מפר זכויות צד שלישי ו/או את הוראות הדין ו/או לא חוקי, אזי תהיה החברה רשאית לגלות את פרטיו האישיים של המשתמש ככל שהדבר יידרש על-ידי רשויות החוק ו/או הגורם אשר לטענתו נפגע מהפעולות שבוצעו על-ידי המשתמש (ו/או לבצע כל פעולה אחרת אשר ביצועה יידרש על ידי רשות מוסמכת).
ככל שהמשתמש אישר זאת במסגרת ההרשמה לאתר ו/או הזמנת מוצרים באמצעות האתר ו/או נרשם לניוזלטר, המשתמש יצורף לרשימת הדיוור של החברה אשר תשמש את החברה לטובת משלוח חומר שיווקי ו/או מידע על מוצרים ומבצעים ו/או מידע אחר בנוגע לחברה. משתמש אשר אישר את צירופו לרשימת הדיוור של החברה מאשר לחברה לעשות שימוש בפרטי ההתקשרות עמו לצורכי דיוור ישיר, ובכלל זה על מנת לשלוח לו, באמצעות דואר אלקטרוני (e-mail), מסרונים לטלפון הנייד (sms ו/או הודעות WhatsApp) או בכל אופן אחר, מסרים הנוגעים למוצרים אשר מסופקים על ידי החברה ו/או על ידי צדדים שלישיים הקשורים עמה בקשרים מסחריים או אחרים, ובלבד שבכל מסר שתשלח החברה (ככל שתשלח) למשתמש, תינתן למשתמש אפשרות נוחה להודיע לחברה כי אינו מעוניין להמשיך ולקבל מסרים כאמור. משתמש אשר מבקש להיגרע מרשימת הדיוור של החברה, ישלח לחברה הודעה מתאימה, באמצעות דוא"ל: [email protected] ו/או באמצעות לינק שיצורף למסרים שיישלחו ללקוחות הכלולים ברשימת הדיוור, והחברה תסיר אותו מרשימת הדיוור בתוך 5 (חמישה) ימי עבודה מיום שתקבל החברה הוראה מן המשתמש לעשות כן.
החברה נוקטת באמצעי אבטחה מקובלים על-מנת לשמור על פרטיות המשתמשים באתר ועל סודיות המידע האישי של אותם משתמשים. החברה נוקטת באמצעי אבטחה כמקובל בתחום בו פועלת החברה, אולם החברה אינה יכולה להבטיח באופן מוחלט שלא תבוצע חדירה למאגרי המידע שלה או שלא תבוצע חשיפה של פרטי המשתמשים. למשתמש לא תעמוד כל זכות ו/או טענה כלפי החברה במקרה של חשיפת פרטיו האישיים על-ידי גורם שיבצע פעולות לא חוקיות של חדירה למערכות הממוחשבות של החברה. כמו כן, למשתמש אף לא תעמוד כל זכות ו/או טענה כלפי החברה במקרה שבו תבוצע חשיפה של פרטיו האישיים בנסיבות של כח עליון ו/או נסיבות אחרות שאינן בשליטת החברה.
משתמש המבקר באתר מבלי להירשם, המידע שייאסף ביחס אליו יהיה בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד. משתמש אשר נרשם באתר, לחברה תעמוד הזכות לאסוף בעת גלישתו באתר מידע אודות הרגלי הגלישה שלו, מידע או פרסומות שקרא, העמודים שצפה בהם, ההצעות שעניינו אותו, אמצעי התשלום ששימשו אותו וכל מידע אחר. החברה שומרת את המידע שייאסף במאגריה, ותהיה רשאית להשתמש בו לצרכיה בכפוף למדיניות הפרטיות.
מוסכם, כי בעת השימוש באתר ייאסף בין השאר מידע אודות הדפים בהם צפה המשתמש, השירותים שהוצגו בפניו, המודעות שבהן צפה, התכנים שעניינו אותו, אינטראקציות עם משתמשים אחרים, נתונים הנוגעים למכשיר אשר באמצעותו בוצעה הגלישה, משך זמן שהייתו באתר והפעולות שביצע בו או באתרים/יישומים אחרים אליהם הגיע באמצעות האתר. 
חל איסור מוחלט להעתיק, לאסוף או להוריד מהאתר פרטים או מידע ביחס למשתמשים באתר, לעשות כל שימוש במידע כאמור או להעבירו לצדדים שלישיים (בתמורה או שלא בתמורה).
האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies), כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש וכדי לסייע בתפעולו. "עוגיות" (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. קבצים אלה מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, אזורים באתר ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. המידע ב- Cookies מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות על מנת שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
החברה לא תעביר לצדדים שלישיים נתונים הנוגעים למשתמש ואשר נאספו באמצעות ה-Cookies, למעט כאמור במדיניות הפרטיות, אלא באישורו של המשתמש. אם המשתמש אינו מעוניין לקבל Cookies, הוא יוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלו. לשם כך עליו להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. על המשתמש לזכור, עם זאת, שנטרול ה-Cookies עלול לגרום לכך שלא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר. בנוסף לכך, יכול המשתמש למחוק את ה-Cookies במחשב בכל רגע. הואיל ו- Cookiesמונעות לעתים מהמשתמש את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות והן יכולות להחזיק גם מידע אחר בדבר העדפותיו, לא מומלץ למחוק אותן בטרם המשתמש משוכנע שרשם תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.
החברה מתחייבת להסיר ממאגרי המידע שלה את הפרטים האישיים של כל משתמש, בתוך 30 יום ממועד קבלת בקשת מחיקה בכתב מאת המשתמש. בקשה למחיקת פרטים אישיים של המשתמש יש לשלוח באמצעות משלוח מכתב לכתובת: הפלדה 22, ערד ו/או באמצעות דוא"ל: [email protected] ו/או לפנות לשירות הלקוחות בטלפון: (+972)-8-679-7800 .
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה מתחייבת לשמור על אבטחת המידע האישי של המשתמשים אשר יישמר במאגרי המידע של החברה, בהתאם להוראות הדין הרלבנטיות, ובכלל זה חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981  ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017.

Close עגלת קניות
Close Wishlist
נראה לאחרונה Close
Close

Close
תפריט ראשי
קטגוריות
דילוג לתוכן