תקנון ותנאי שימוש באתר האינטרנט

כללי

אתר האינטרנט אליו נכנסת ("האתר") מוכר מוצרי קוסמטיקה וטיפוח שונים ("המוצרים") ומופעל על-ידי חברת סי אוף ספא מעבדות בע״מ ("החברה"). המשתמש באתר שנרשם אליו באמצעות יצירת חשבון או כאורח ("המשתמש") מתבקש לקרוא בעיון רב את תקנון האתר וכל תנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש"), שכן השימוש והגלישה באתר מותנים בקבלה והסכמה מצדו של המשתמש לכל תנאי השימוש וכן למדיניות הפרטיות של החברה ("מדיניות הפרטיות") כפי שישונו ו/או יתעדכנו מעת לעת. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הוא אינו רשאי לגלוש באתר ו/או לעשות בו כל שימוש לכל מטרה שהיא. כל משתמש אשר יגלוש או יעשה שימוש באתר ייחשב כמי שהסכים לכל תנאי השימוש ולכל תנאי מדיניות הפרטיות. מובהר בזאת כי מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. האתר מיועד למשתמשים מגיל 18 ואילך בלבד, ואינו מיועד למשתמשים צעירים יותר. השימוש על ידי משתמש שטרם מלאו לו 18 ייעשה אך ורק לאחר שניתן אישור הוריו/אפוטרופוס לכך.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וללא צורך במתן הודעה מראש את תנאי השימוש, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, וזאת ביחס לאתר, כולו או חלקו, למאפיינים שלו או ליישומים שלו לרבות את מבנה האתר, התכנים המוצגים בו, המוצרים המוצעים בו, וכל היבט אחר הנוגע אליהם, ובכלל זה למחוק או להסיר כל מידע או תכנים שיוצגו באתר.

החברה תהיה רשאית להמחות ו/או להעביר את זכויותיה ביחס לאתר, ובלבד שהגורם אליו תועברנה/תומחנה הזכויות כאמור יפעל בהתאם להוראות תנאי שימוש אלו (אולם זאת מבלי לגרוע מזכותו של אותו גורם לשנות ו/או לעדכן את הוראות תנאי השימוש, ומרגע שעשה כן יוכפף המשתמש לתנאי השימוש העדכניים, כאמור לעיל). המשתמש מוותר על כל זכות ו/או טענה ביחס לשינויים שיכול ויבוצעו כאמור ו/או לכל נזק ו/או תקלה שעלולים להיגרם כתוצאה מכך ואחראי לבדוק ולהכיר את כל תנאי השימוש באתר, לרבות כפי שיתעדכנו מעת לעת.

החברה שומרת על זכותה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, בכל עת וללא צורך במתן הודעה מוקדמת, למנוע ממשתמשים מסוימים את האפשרות לגלוש באתר, לבטל הרשאות שניתנו למשתמשים ו/או למנוע ממשתמשים גישה לתכנים שיוצגו באתר. בתוך כך, שומרת החברה על זכותה, במקרים בהם יפר מי מהמשתמשים את תנאי השימוש, לשלול מאותו משתמש את היכולת ו/או הזכות לעשות שימוש באתר או בחלקים ממנו ו/או לבטל את ההרשאות שניתנו לאותו משתמש.

אין לעשות שימוש באתר או בתכנים המוצגים בו למטרות לא חוקיות ו/או באופן העומד בניגוד לתנאי השימוש. בתוך כך, חל איסור לבצע כל שימוש אשר עלול לגרום לפגיעה באתר ו/או בתכנים המוצגים בו ו/או לפעול באופן שיפריע או ישבש את השימוש של משתמשים אחרים באתר.

תנאי השימוש מתייחסים ומיועדים לגברים ונשים כאחד על פי הקשר הדברים, וזאת בין אם נעשה שימוש בלשון זכר, בלשון נקבה או בלשון רבים. למען הסר ספק, השימוש בלשון זכר, נקבה או רבים הנו לצורך הנוחות בלבד.

כל הזכויות המוקנות לחברה כאמור בתנאי השימוש הנן בנוסף לכל זכות העומדת לחברה על-פי כל דין. 

רכישת מוצרים באמצעות האתר

האתר מאפשר למשתמשים לרכוש באמצעותו מוצרים של החברה או של צדדים שלישיים. ככל שהמשתמש ירכוש מוצרים באמצעות האתר, תבוצע הרכישה באמצעות כרטיס אשראי ו/או PayPal ("אמצעי התשלום") ובהתאם לנהלים של החברה ושל חברות האשראי/ספקי אמצעי התשלום. המשתמש בלבד יהיה אחראי לכל נזק שעלול להיגרם לחברה ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מביטול החיובים שבוצעו באמצעי התשלום, הן כשהביטול בוצע בהוראת המשתמש והן על-פי החלטת חברת האשראי ו/או PayPal ו/או הגורם שמספק את אמצעי התשלום. בכפוף להוראות כל דין, החברה תהיה רשאית לחייב את אמצעי התשלום של המשתמש בגין כל רכישה של מוצרים שיבוצעו באמצעות האתר. החברה שומרת על זכותה להפסיק להשתמש באמצעי תשלום כלשהם, לשנות את אמצעי התשלום הזמינים באתר ולהחיל הסדרי תשלום שונים ביחס לכרטיסי אשראי ו/או אמצעי תשלום אחרים.

המחירים באתר כוללים מע"מ. החברה שומרת על זכותה לעדכן את מחירי המוצרים המפורטים באתר, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. המחיר התקף לכל מוצר שיוזמן באמצעות האתר הנו המחיר המפורסם באתר במועד השלמת ביצוע ההזמנה. למעט אם מצוין אחרת באתר, יש לבצע תשלום מראש בגין כל מוצר שנרכש באמצעות האתר.

משתמש שיבצע הזמנת מוצרים באמצעות האתר, יקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתו. מובהר, כי הודעה זאת אינה מהווה התחייבות של החברה לספק את המוצרים שהוזמנו, אלא אך ורק אישור על כך שפרטי ההזמנה נקלטו במערכות החברה. החברה רשאית לבטל כל רכישה במקרים בהם יחולו טעויות או שיבושים בתיאור המוצר, מחירו או כל פרט אחר הקשור אליו, או במקרה שהמוצר אזל מהמלאי ו/או לבטל את ההזמנה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. המשתמש יקבל הודעה על כל ביטול כאמור.

משתמש שלא השלים את הזמנתו ולא מסר את כל הפרטים הדרושים לשם כך, לרבות את פרטי אמצעי התשלום שלו, לא ייחשב כמשתמש שרכש את המוצר עד למועד השלמת ההזמנה וקבלת אישור החברה. החברה שומרת על זכותה, בכל עת, לבטל הזמנות שלא הושלמו.

המחירים באתר אינם כוללים דמי משלוח, אלא אם כן מצוין במפורש אחרת. החברה תנקוט במאמצים סבירים כדי לעמוד במועדי האספקה המשוערים המפורטים באתר, אולם החברה לא תישא בכל חבות ולא תעמוד למשתמש כל זכות ו/או טענה כלפי החברה, ככל שיחולו עיכובים במועדי האספקה המפורטים באתר מכל סיבה שהיא. מובהר, כי אספקת המוצרים תבוצע באמצעות חברות שליחויות ובהתאם לתנאי האספקה של אותן חברות שליחויות, וכן בכפוף לכיסוי הגיאוגרפי של חברות השליחויות. החברה אינה מתחייבת שניתן יהיה לקבל משלוח של המוצרים בכל הישובים בישראל והכל בהתאם למדיניות המשלוחים של החברה.

"ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981"
ניתן לקרוא ולהתעדכן בחוק בקישורים הבאים:
http://www.consumers.org.il/category/deal-annulment-regulations
http://www.consumers.org.il/files/files/bitul-iska/takanut-bitul-iska-2012.pdf

החברה שומרת על זכותה לפרסם, מעת לעת, מבצעים שונים, וכן לשנות ו/או להפסיק אותם בכל עת והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. המבצעים יהיו תקפים רק בגין רכישות שבוצעו והושלמו טרם שהם הסתיימו ו/או בוטלו ו/או שונו, ולא תעמוד למשתמשים כל זכות ו/או טענה כלפי החברה בנוגע לכך. למעט אם מצוין במפורש אחרת באתר, אין כפל מבצעים ואין כפל הנחות.

החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה ומכל סיבה שהיא, שלא לאפשר למשתמש מסוים לרכוש מוצרים דרך האתר, וזאת אף אם מדובר במשתמש שכבר רכש מוצרים דרך האתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית למנוע רכישת מוצרים דרך האתר כאשר המשתמש מסר פרטי רישום לא נכונים, כאשר קיים חשש לפעילות לא חוקית מצדו של המשתמש (למשל, במקרה בו המשתמש העלה לאתר פרטים של כרטיס אשראי גנוב ו/או אשר אינו בתוקף), כאשר קיים חשש לפגיעה בבטיחות האתר או כאשר מדובר במשתמש אשר הפר את הוראות תנאי השימוש.

כל רכישה של מוצרים באמצעות האתר תהיה כפופה לביצוע התקשרות מתאימה, וזאת בנוסח אשר יופיע באותו חלק של האתר אשר יציע  את המוצר ואשר יסדיר את התנאים שיחולו ביחס לאותה רכישה. רכישת איזה מהמוצרים לא תקנה למשתמש כל זכות מעבר למצוין באתר באופן מפורש בעת רכישת אותו מוצר.

החברה תהיה רשאית להציע באמצעות האתר תוכן שיווקי, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ועל התוכן האמור תחולנה הוראותיהם הרלוונטיות של תנאי השימוש ביחס למכירת המוצרים באתר, וזאת בשינויים המחויבים בלבד.

כל המוצרים הזמינים באתר ודוגמיות אשר החברה עשויה לספק, מיועדים לשימוש אישי בלבד. המשתמש אינו רשאי לנהוג כמשווק של החברה ו/או למכור כל מוצר או דוגמית שלו שרכש או קיבל מהחברה בדרך אחרת. החברה שומרת את הזכות, עם או ללא הודעה, לבטל או להפחית את הכמות של כל הזמנה שיש לבצע, או של מוצרים שיש לספק למשתמש, אם החברה סבורה, לפי שיקול דעתה הבלעדית, כי הם עשויים להביא להפרה של תנאי השימוש.

ייתכן שהחברה תעדכן ו/או תשנה את המוצר מעת לעת. רשימת הרכיבים באתר מתייחסת להרכב המעודכן ביותר של המוצר, וייתכן כי רכיבי המוצר שיסופק בפועל יהיו שונים במעט מאלו המצוינים באתר אולם רשימת הרכיבים שעל גבי המוצר שסופק בפועל תשקף את הרכיבים של המוצר .

זכויות יוצרים

כל זכויות היוצרים, זכויות הקניין הרוחני והזכויות אשר דומות במהותן לזכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני לרבות עיצובים, רעיונות עיצוביים מדגמים ופטנטים (ביחד: "זכויות הקניין הרוחני") באתר, במידע, בתכנים הכלולים בו ובמוצרים המוצעים בו, לרבות (אך מבלי לגרוע מכלליות האמור) טקסט, איורים, אלמנטים גרפיים, צליל, יישומי תוכנה, גרפים, תמונות וסרטונים שייכות באופן בלעדי לחברה או לצדדים שלישיים שהקנו לחברה את הזכות לפרסמם באתר, והם מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינות מסוימות (ובכללן ישראל) ואמנות בינלאומיות. 

למעט אם הדבר הותר במפורש, חל איסור מוחלט להעתיק, לשכפל, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, להעביר לציבור, לפרסם, לעבד, להוריד למחשב ו/או לכל מכשיר סלולרי ו/או ליצור יצירות נגזרות, להשתמש במידע על המוצרים, להעניק רישיון, למכור, להשכיר או לאחסן את תוכנו של האתר וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו ו/או שניתן לדלות באמצעותו, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בין על-ידי המשתמש ובין באמצעות או בשיתוף צדדים שלישיים, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת רשות מפורשת לכך מאת החברה, מראש ובכתב.

המשתמש אינו רשאי לעשות כל שימוש, להעתיק או לנקוט בכל פעולה אחרת ביחס לסימני המסחר המופיעים באתר, לרבות סימני המסחר הרשומים ו/או שאינם רשומים של החברה או של צדדים שלישיים בטריטוריות שונות בישראל ובעולם.

חל איסור מוחלט להציג את עמודי האתר, או אילו מהם, בעיצוב גרפי או בממשק השונים מאלו המוצגים באתר, אלא אם החברה אישרה זאת, מראש ובכתב.

אין לראות בהצגת או הכללת מידע או תכנים באתר או באתרים אחרים אשר האתר מכיל קישורים אליהם כהקנייה למשתמש של זכויות כלשהן באותם מידע או תכנים, לרבות זכויות קניין רוחני, רישיון או מתן כל רשות או זכות אחרת למשתמש.

אין להציג תכנים מהאתר באמצעות כל טכנולוגיה אשר באמצעותה מוצגים למשתמש באופן משולב תוכן מהאתר ומאתרים אחרים.

ייתכן שיתאפשר למשתמש לשתף את המוצרים מהאתר באמצעות חשבון ברשתות חברתיות. הרשתות חברתיות הן פלטפורמות בבעלות צדדים שלישיים, ולפיכך, ההפצה, השימוש, שיתוף וקישור התכנים באמצעות הרשתות החברתיות, הינו באחריות המשתמש בלבד ואינו קשור לאתר והוא יהיה כפוף למסמכים המשפטיים המסדירים את פעילותן של הרשתות החברתיות ושירותי צד ג'. המשתמש יישא באחריות לכל תביעה של צד שלישי הנוגעות לשימוש בתכנים בהתאם לתנאי השימוש שהוגדרו על ידי הרשתות החברתיות. 

אחריות ביחס לאתר ולתכנים המוצגים בו

התכנים והמוצרים המוצעים באתר ניתנים לשימוש במצבם "כמות שהוא" (AS IS). החברה אינה מתחייבת לכך שהתכנים שיוצגו באתר (לרבות תכנים המועלים על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או הקשור בה) ו/או כי המוצרים שירכוש המשתמש באמצעות האתר יהלמו את הצרכים והציפיות של המשתמש. החברה אינה נותנת כל התחייבות או מצג לכך שהתכנים שיוצגו באתר יהיו אמינים, זמינים, מדויקים או כי הם יהיו נקיים מרכיבים מזיקים כגון וירוסים, "סוסים טרויאניים" וכיוצא באלו.

החברה אינה נושאת בכל חבות או אחריות ביחס לטיב התכנים שיוצגו באתר, וזאת אף אם מדובר בתכנים פוגעניים, מגונים, לא חוקיים, מפרי זכויות יוצרים וכיוצא באלו. משתמש אשר מזהה תוכן מסוים כפוגעני מוזמן לדווח על כך לחברה, אשר תהא רשאית לפעול בעניין בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

החברה אינה נושאת בכל חבות או אחריות ביחס לטעויות, שינויים או שגיאות הנוגעים לתכנים המוצגים באתר. השימוש באתר על-ידי המשתמש מהווה הסכמה מצדו לכך שלא תעמוד למשתמש כל זכות ו/או טענה כלפי החברה בכל הנוגע לתכנים המוצגים באתר ובכל הנוגע לכל שינוי או התאמה שיבוצעו ביחס לתכנים שיוזנו אל האתר. החברה תהיה רשאית להפסיק את פעילות האתר בכל עת.

מודגש בזאת, כי על-אף שהחברה נוקטת באמצעים מקובלים לאבטחת התכנים המוצגים באתר, אין באפשרותה של החברה להבטיח כי לא יבוצעו חדירות לאתר, חשיפה של מידע שיוצג באתר, שיבושים או הפרעות לפעילות האתר או כי לא יחולו שגיאות ו/או תקלות מכל סוג שהוא ביחס לאתר ו/או ביחס למידע המופיע בו. החברה אינה מתחייבת לכך שלא תבוצע חדירה בלתי מורשית למחשבי או שרתי החברה ו/או למחשביהם של המשתמשים. ככל שתבוצע חדירה לאתר ו/או ככל שצד שלישי יקבל לרשותו מידע שיוצג באתר, לרבות מידע השייך למשתמשים או נוגע אליהם, וייעשה בו שימוש כלשהו, לא תישא החברה בכל חבות ו/או אחריות בקשר עם כך, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה בקשר עם כך. כמו כן, על אף שהחברה נוקטת בכל המאמצים על-מנת שהאתר יפעל באופן תקין ורציף, החברה אינה מתחייבת לכך שהאתר יפעל באופן רציף או ללא תקלות או ללא הפסקות, שפעילות האתר לא תופסק או תופרע, כי לא תהיינה טעויות בתכנים המופיעים באתר וכי לא ייגרמו נזקים או תקלות למשתמשים או לתוכנות, חומרות, קווי התקשורת שישמשו אותם וכיוצא באלו. החברה לא תישא בכל חבות ו/או אחריות בקשר עם כל תקלה, הפרעה, הפסקה או נזק כאמור, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה בקשר עם כך.

ככל שמשתמש מזהה הפרה של תנאי השימוש באתר ו/או כל עניין אשר מהווה להבנתו עבירה על החוק, הוא מתבקש לדווח על כך מיידית לחברה בכתובת [email protected], והחברה תפעל בהקדם על מנת לזהות האם אכן מדובר בהפרה/עבירה כאמור, ובמידת הצורך אף תפעל בהתאם (וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה אולם בכפוף להוראות כל דין).

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם כי החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל נזק, הפסד, הוצאה ו/או חיסרון כיס, ישירים או עקיפים, חוזיים, נזיקיים או אחרים אשר ייגרמו (ככל שייגרמו) למשתמש בקשר עם השימוש באתר ו/או רכישה של מוצרים באמצעות האתר. בכל מקרה, ולמען הזהירות בלבד, החבות הכספית הכוללת בה תישא החברה, לרבות חבות נזיקית, חוזית או אחרת, בקשר עם האתר ו/או הרכישה של מוצרים באמצעות האתר, לא תעלה על תשלומי התמורה שישלם המשתמש לחברה בפועל בגין המוצרים שהוא רכש ממנה במהלך ששת (6) החודשים אשר קדמו למועד בו יתרחש, ככל שהתרחש, האירוע אשר לטענת המשתמש מקים לו זכות כלשהי כלפי החברה ו/או המחיל על החברה חבות כלפיו. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המשתמש לא יהיה רשאי להעלות כלפי החברה כל טענה ו/או לנקוט בכל הליך משפטי כנגד החברה ביחס לקיום התחייבויותיה של החברה כלפי המשתמש, לרבות טענות ו/או תביעות במישור החוזי ו/או אשר מתייחסות לאחריות נזיקית או לרשלנות, לאחר חלוף תקופה בת 12 חודשים קלנדריים ממועד קיום/הפרת ההתחייבות הרלוונטית, אשר ביחס אליה הועלתה טענה כאמור.

המידע באתר אינו מהווה ייעוץ קוסמטי, גופני, פיזיולוגי, רפואי ו/או טיפול רפואי ו/או תחליף אחר לאחד מאלה. הסתמכות על הנתונים ו/או על המידע ו/או על התכנים באתר הינה באחריות המשתמש. המידע באתר אינו יכול בשום מקרה לבוא במקום אבחנה רפואית או ייעוץ קליני, ולא יכול להחליף טיפול רפואי. החברה לא תישא באחריות לכל שימוש במידע זה. במקרה של ספק, אנו ממליצים לך להתייעץ עם הרופא שלך. 

רשימת הדיוור של החברה

ככל שהמשתמש אישר זאת במסגרת ההרשמה לאתר ו/או הזמנת מוצרים באמצעות האתר ו/או נרשם לניוזלטר, המשתמש יצורף לרשימת הדיוור של החברה אשר תשמש את החברה לטובת משלוח חומר שיווקי ו/או מידע על מוצרים ומבצעים ו/או מידע אחר בנוגע לחברה. משתמש אשר אישר את צירופו לרשימת הדיוור של החברה מאשר לחברה לעשות שימוש בפרטי ההתקשרות עמו לצורכי דיוור ישיר, ובכלל זה על מנת לשלוח לו, באמצעות דואר אלקטרוני (e-mail), מסרונים לטלפון הנייד (sms ו/או הודעות WhatsApp) או בכל אופן אחר, מסרים הנוגעים למוצרים אשר מסופקים על ידי החברה ו/או על ידי צדדים שלישיים הקשורים עמה בקשרים מסחריים או אחרים, ובלבד שבכל מסר שתשלח החברה (ככל שתשלח) למשתמש, תינתן למשתמש אפשרות נוחה להודיע לחברה כי אינו מעוניין להמשיך ולקבל מסרים כאמור. משתמש אשר מבקש להיגרע מרשימת הדיוור של החברה, ישלח לחברה הודעה מתאימה, באמצעות דוא"ל: [email protected] ו/או באמצעות לינק שיצורף למסרים שיישלחו ללקוחות הכלולים ברשימת הדיוור, והחברה תסיר אותו מרשימת הדיוור בתוך 5 (חמישה) ימי עבודה מיום שתקבל החברה הוראה מן המשתמש לעשות כן.

שירות לקוחות

בכל נושא הקשור לאתר או למוצרים המוצעים דרכו ניתן לפנות בטלפון  97286797800 :או באמצעות פניה בדוא"ל בכתובת:  [email protected] 

דין וסמכות שיפוט

הדין החל על האתר, השימוש בו, תנאי השימוש וכל עניין בנוגע לאתר וליחסים בין המשתמש והחברה הנו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לעניין האתר, השימוש בו וכל עניין בנוגע אליו נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסמכים לכך בתל-אביב-יפו, והצדדים שוללים במפורש את סמכותם המקומית של בתי משפט אחרים ברחבי הארץ. 

כללי

תנאי שימוש אלו, ביחד עם התנאים המפורטים בחלקים אחרים של האתר, ממצים את מכלול ההוראות שיחולו לעניין השימוש באתר. שום התנהגות על-ידי החברה לא תחשב כויתור על איזו מזכויותיה על-פי תנאי שימוש אלו ו/או כויתור או הסכמה מצדה לאיזו הפרה או אי-קיום של תנאי מתנאי השימוש, או כשינוי, ביטול או תוספת על תנאי שהוא אלא אם כן נעשו במפורש ובכתב. ככל שייקבע על-ידי בית-משפט ו/או כל גורם מוסמך אחר כי הוראה מהוראות תנאי שימוש אלו אינה תקפה ו/או נוגדת כל דין לא יהא בכך כדי לפגוע בתוקפן של יתר הוראות תנאי השימוש. החברה לא תחשב כמי שהפרה את הוראות תנאי שימוש אלו היה והיא תתעכב ו/או תימנע מביצוע פעולה כלשהי כתוצאה מנסיבות של כח עליון ו/או נסיבות אחרות שאינן בשליטתה של החברה. הודעות  שתשלח החברה למשתמש בקשר עם השימוש באתר תשלחנה לכתובות שיזין המשתמש במהלך הרישום לאתר ו/או לכל כתובת אחרת שיעדכן המשתמש באמצעות האתר. החברה תהיה רשאית לשלוח כל הודעה באמצעות דואר רגיל או דואר אלקטרוני, ויראו כל הודעה שתשלח כאמור כאילו התקבלה אצל המשתמש בתוך 72 שעות ממועד משלוח ההודעה– אם נשלחה בדואר רגיל ואם נשלחה בדואר אלקטרוני – ביום בו נשלחה. 

עודכן ביום 20-9-22  

Close עגלת קניות
Close Wishlist
נראה לאחרונה Close
Close

Close
תפריט ראשי
קטגוריות
דילוג לתוכן